Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις δυσκολίες που συναντά ένα παιδί σχολικής ηλικίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο όρος «μαθησιακές δυσκολίες» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις δυσκολίες που συναντά ένα παιδί σχολικής ηλικίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μαθησιακών δυσκολιών: οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες και οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Η διάγνωση των μαθησιακών ιδιαιτεροτήτων ενός παιδιού είναι τεράστιας σημασίας. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του μαθησιακού προβλήματος βοηθάει στην επιτυχή αποκατάσταση και στην αποφυγή των ψυχολογικών προβλημάτων που προκαλεί η καθημερινή αποτυχία και απόρριψη που εισπράττουν τα παιδιά στο σχολείο και στο σπίτι.

Η έλλειψη κατανόησης από το άμεσο περιβάλλον του παιδιού, η κριτική και η απόρριψη κάνουν το παιδί να βιώνει τη μάθηση ως μία επίπονη διαδικασία και τους γονείς να απελπίζονται από τις επιδόσεις του. Οι γονείς ελπίζουν ότι οι δυσκολίες με το πέρασμα του χρόνου θα ξεπεραστούν, ενώ ταυτόχρονα το παιδί χάνει την αυτοπεποίθησή του και τη διάθεση για μάθηση. Έχει αποδειχθεί πως η έγκαιρη διάγνωση και συνεπώς η ουσιαστική παρέμβαση οδηγεί στην αλλαγή της στάσης του παιδιού απέναντι στο σχολείο, στη βελτίωση της σχολικής επίδοσης και στην αποκατάσταση της οικογενειακής ισορροπίας.

Οι πιστοποιημένοι ειδικοί της  Μεταγνώσης παρέχουν γραπτή αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων, μέσω της αξιολόγησης των οποίων μπορούν να εντοπιστούν συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές και που χρήζουν ιδιαίτερης διδακτικοθεραπευτικής παρέμβασης.

Χρησιμοποιώντας διαγνωστικές μεθόδους που εντοπίζουν με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης, αλλά και πολυθεματικά τεστ ενδοατομικής αξιολόγησης που δίνουν μια αναλυτική εικόνα της παρούσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης, δίνονται οι απαραίτητες κατευθύνσεις για τη σωστή αντιμετώπιση και μεταχείριση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε παιδιού.

  • Έγκαιρη διάγνωση και ενημέρωση για τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες και τα στυλ μάθησης του παιδιού
  • Καθοδήγηση, εύρεση της μεθόδου υποστήριξης και συμβουλευτική υποστήριξη στους γονείς
  • Διδακτικοθεραπευτική παρέμβαση με βάση τα αποτελέσματα της διάγνωσης

Τα τμήματα μας

Τμήματα Μαθησιακών Δυσκολιών

  • Ηλικίες: 4-15 ετών
  • Ημέρες & Ώρες: Έπειτα από ραντεβού τηλεφωνικώς ή διά ζώσης